VIII разред – Информатика

Израда пројекта

Након одабраног материјала приступити следећој фази пројектног задатка: Планирање времена и избор стратегије за решавање …

Избор материјала за реализацију пројекта

Пратити упутства дата у претходној лекцији и приступити прикупљању материја са интернета за израду пројекта. …

X